ΣΥΜΒΑΣΗ/ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ      

Η ALPHATONER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε (Διακριτικός τίτλος: ALPHA PRINT SERVICES MIKE) (εφεξής “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”), ενημερώνει το πρόσωπο το οποίο αφορούν τα εκάστοτε προσωπικά δεδομένα (εφεξής “ΠΡΟΣΩΠΟ”), του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής Διαδικτυακός Τόπος),

ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπετε από τους όρους που ακολουθεί, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το “ΠΡΟΣΩΠΟ”, παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτό. 

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του. 

Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του www.alphatoner.gr. 

Το “ΠΡΟΣΩΠΟ”,  παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. 

Η εξακολούθηση της χρήσης του www.alphatoner.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του  “ΠΡΟΣΩΠΟΥ”, αποδοχή των όρων αυτών.

Η πρόσβαση στις τιμές στο www.alphatoner.gr μπορεί να διακοπεί χωρίς ενημέρωση σε :

. Συχνή χρήση, που δεν συνοδεύεται αντίστοιχα από ανάλογες παραγγελίες

. Περιπτώσεις μη εισόδου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

. Περιπτώσεις διαρροής κωδικών σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες

. Περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου της.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το “ΠΡΟΣΩΠΟ”, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η ταχυδρομική διεύθυνση.

Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”   τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που της παρέχει το ίδιο το “ΠΡΟΣΩΠΟ” . Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεσή του και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Κάθε φορά συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για να υλοποιηθεί η ενέργεια ή η υπηρεσία που έχει ζητήσει το “ΠΡΟΣΩΠΟ”  (βλ. κατωτέρω «Σκοποί Επεξεργασίας»).

Σκοποί επεξεργασίας

Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ή/και τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της:

1   Επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα του “ΠΡΟΣΩΠΟΥ” με σκοπό να επικοινωνήσουν μαζί του εφόσον το “ΠΡΟΣΩΠΟ” έχει συμπληρώσει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον Διαδικτυακό Τόπο (όπως φόρμα επικοινωνίας κ.λπ.) ή έχει ζητήσει να λαμβάνει ενημερώσεις μέσω newsletter, κ.λπ., ή μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αφού έχει εγγραφεί στον Διαδικτυακό Τόπο.

2.  Επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα του “ΠΡΟΣΩΠΟΥ” με σκοπό την εξυπηρέτησή του  και τη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων του  π.χ. παραγγελιών που έχει ηλεκτρονικώς υποβάλλει μέσω του Διαδικτυακού Τόπου (ενδεικτικά: έκδοση τιμολογίου, έκδοση απόδειξης, καρτέλας πελάτη κ.λ.π.).

Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Τα δεδομένα αυτά είναι: 

Φόρμα Επικοινωνίας-Παραπόνων με την Εταιρεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο.  

Φόρμα Αποστολής Βιογραφικού: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail, τηλέφωνο.  

Φόρμα Εγγραφής στον δικτυακό τόπο: Επωνυμία, Email, Κινητό, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Περιοχή, ΤΚ, Χώρα, Κωδικός 

Φορολογικά στοιχεία: ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα.

Επιπλέον αυτά τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους. Διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, εκτός εάν η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη συνέχιση της τήρησής τους.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. 

Ο Διαδικτυακός Τόπος ούτε απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως για να απευθύνεται σε ανηλίκους. 

Η πρόθεση της ALPHA PRINT SERVICES MIKE είναι να μη συλλέγει ούτε να τηρεί εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο της.

Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/ επιβεβαιωθεί από την “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, τυχόν ανήλικοι χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στην “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Συνίσταται δε στους ενήλικες να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο.

Ασφάλεια των δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Διαδικτυακό της Τόπο, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής.

Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι η ίδια η ALPHA PRINT SERVICES MIKE, και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα ή τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της ALPHA PRINT SERVICES MIKE

Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ενδέχεται να χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων συνεργαζόμενες εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Λοιπά τρίτα μέρη

Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα των “ΠΕΛΑΤΗ”  εφόσον απαιτείται από τον νόμο, δικαστική ή κανονιστική απόφαση ή όταν οφείλει να προστατεύσει τον Διαδικτυακό της Τόπο. Συγκεκριμένα μπορεί:

·        Να τα διαβιβάσει προς κρατικές υπηρεσίες, δικαστικές/εισαγγελικές αρχές για να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθεί σε υποχρεωτική νομική διαδικασία.

·         Να τα χρησιμοποιήσει για την προστασία και την αποφυγή εξαπάτησης των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου ή για να αποτρέψει την απώλεια ζωής ή την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού.

·         Να τα χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των συστημάτων της, μεταξύ άλλων για την πρόληψη ή τη διακοπή μιας επίθεσης στα συστήματα ή τα δίκτυά της.

Cookies

Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του Διαδικτυακού της Τόπου, μερικές φορές αποστέλλει και αποθηκεύει cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων, στον υπολογιστή του “ΠΡΟΣΩΠΟΥ”, τα οποία μπορειτε να αποδεχτείτε ή όχι κατά την πρώτη επίσκεψη του δικτυακού τόπου.

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του Διαδικτυακού Τόπου μέσω ειδικών υπερσυνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο που ανήκει σε τρίτους δεν συνεπάγεται ότι η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι σχετικά με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.

Το “ΠΡΟΣΩΠΟ” θα πρέπει να φροντίζει τo ίδιo να ενημερώνεται για την προστασία και διαχείριση των δεδομένων του από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους.

Δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης

Το “ΠΡΟΣΩΠΟ” δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης). Για την άσκηση αυτού του δικαιώματός του,  μπορεί να απευθύνεται στην “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” στο τηλέφωνο : 2310601926

Εγγράφως, στη Διεύθυνση

ALPHATONER - Ιθάκης 45, 56224 Εύοσμο Θεσσαλονίκη

Επίσης Το “ΠΡΟΣΩΠΟ” δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή να προβάλλει εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13 Ν.2472/1997) και να ζητάει συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση, διαγραφή.

Οι αντιρρήσεις θα απευθύνονται εγγράφως:

Στη Διεύθυνση  

ALPHATONER -  Ιθάκης 45, 56224 Εύοσμο Θεσσαλονίκη

Κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων και για την ικανοποίησή τους, ενδέχεται η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” να ζητήσει από το “ΠΡΟΣΩΠΟ” να επαληθεύσει την ταυτότητά του προκειμένου να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που το “ΠΡΟΣΩΠΟ” θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

Τηλ: 2106475628

Email: contact@dpa.gr

Τροποποίηση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιούνται, το “ΠΡΟΣΩΠΟ” πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχει για τυχόν αλλαγές.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ 

To "ΠΡΟΣΩΠΟ" ολοκληρώνει τις αγορές του στο WWW.ALPHATONER.GR

Ξεκινώντας τη διαδικασία πληρωμής, μεταβαίνει αυτόματα στην ειδική σελίδα πληρωμών του Πειραιώς Paycenter. Εκεί ενημερώνεται για τo ποσό της οφειλής του και πληκτρολογεί τα στοιχεία της κάρτας του.

Η διεκπεραίωση της πληρωμής γίνεται με απόλυτη ασφάλεια από το ePOS Paycenter, το οποίο μας ενημερώνει αυτόματα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Τα στοιχεία της κάρτας του πελάτη αποστέλλονται μέσω ασφαλούς διασύνδεσης με τη χρήση XML web service στο ePOS Paycenter.

To "ΠΡΟΣΩΠΟ"  ενημερώνεται αυτόματα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής  επιστρέφει στο δικτυακό τόπο www.alphatoner.gr

Περιορισμός Ευθύνης 

Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” στα πλαίσια των συναλλαγών δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.

Ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα της  “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν.  

Σε καμία περίπτωση Η “ΕΤΑΙΡΕΙΑ” δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της  “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της  “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”  ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.alphatoner.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του καταστήματος ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται εδώ, προορίζονται μόνο για λόγους αναφοράς. Είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και δεν είμαστε εξουσιοδοτημένοι να πουλάμε αντικείμενα που φέρουν τέτοια εμπορικά σήματα.

Πολιτική Επιστροφών-Ακυρώσεων

Έχετε το δικαίωμα σαν αγοραστής να υπαναχωρήσετε από την πώληση και να επιστρέψετε τα μη παραβιασμένα προϊόντα που αγοράσατε εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε αν για οποιοδήποτε λόγο αλλάξατε γνώμη.

Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Επιστροφές λόγω υπαναχώρησης γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, συνοδεύονται από την συσκευασία τους και τα σχετικά παραστατικά.

Οι επιστροφές μη παραβιασμένων προϊόντων πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννοήσεως με την εταιρίας μας, εφόσον εμπίπτουν στα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται παραπάνω, και με χρέωση του εκάστοτε πελάτη.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής προϊόντων εντός της προθεσμίας των 15 εργάσιμων ημερών που δεν θέλετε να αντικατασταθούν με κάποιο άλλο θα ακολουθήσει η επιστροφή της αξίας των προϊόντων εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα.

Το κόστος εξόδων αποστολής που πληρώσατε όταν κάνατε την αγορά σας, αλλά και το κόστος επιστροφής, επιστρέφεται μόνο σε περίπτωση που συμπληρώσατε κατά την παραγγελία στις "Σημειώσεις και ειδικές ζητήσεις τυποποιημένη παράδοση έως 30 ημέρες και όχι ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ (Επείγουσα Παράδοση).

Για την επιθυμία σας να μας επιστρέψετε για οποιοδήποτε λόγο τα προϊόντα που αγοράσατε παρακαλούμε να μας ενημερώνετε στο email: info@alphatoner.gr με αναφορά στα στοιχεία της παραγγελίας, στον αριθμό τιμολογίου και στον αριθμό αποστολής, περιγράφοντας τα αναλυτικά.

 

Εγγύηση Προϊόντων

Για όλα μας τα προϊόντα, ισχύει εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μηνών.

Σε Περίπτωση προβλήματος λόγω αστοχίας στην κατασκευή και πριν την αποστολή του προϊόντος στην εταιρεία μας, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εάν και κατόπιν του δικού σας ελέγχου, ως προς το αναφερόμενο από τον τελικό χρήστη πρόβλημα και των υποδείξεών μας, το πρόβλημα δεν επιλυθεί, συμπληρώνεται το ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (RMA)  και αποστέλλετε το ελαττωματικό προϊόν μαζί με :

σελίδα εκτύπωσης που δείχνει το πρόβλημα ή σελίδα εκτύπωσης από το menu του εκτυπωτή που να δείχνει το επίπεδο μελάνης, στην περίπτωση που η εκτύπωση είναι αδύνατη να συνοδεύεται με δελτίο τεχνικού ελέγχου που θα διευκρινίζει το υπάρχον πρόβλημα.

Αποστολές δίχως την συνοδεία των ανωτέρω δεν γίνονται δεκτές και δεν παραλαμβάνονται.

Η  αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, σε περίπτωση διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου προϊόντος, γίνεται με την επόμενη σας παραγγελία ή εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο η αξία του οποίου παραμένει ως υπόλοιπο στην καρτέλα σας.

Σε περίπτωση μη λειτουργίας του αναλώσιμου λόγο κακής χρήσης (σπάσιμο,εξωτερική φθορά) ή βλάβης του εκτυπωτή, φωτοτυπικού, φαξ η εταιρία δεν αναλαμβάνει την αντικατάσταση του αναλώσιμου.

Στα 10 χρόνια λειτουργίας της εταιρίας μας το ποσοστό μη καλής λειτουργίας των αναλωσίμων δεν ξεπερνά το 1,5%.

 

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αποστολέα! 

 

Φορολογικά στοιχεία της εταιρείας

«ALPHATONER MONOΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  « ALPHA PRINT SERVICES MIKE »

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ (CARTRIDGES) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΙΘAΚΗΣ 45, ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΦΜ 801679087    ΑΡ.ΓΕΜΗ.161351906000

Τηλ.2310601926   info@alphatoner.gr